Диагностично-консултативен блок

Хирургичен кабинет Терапевтичен кабинет
Урологичен кабинет Спирометрия
Кабинети по горна и долна ендоскопия
Кабинет за доплер ехографии и интервенционална диагностика.
Ехографски кабинет за конвенционална ехография на коремни органи и малък таз.

Дейност:

Функционални гастроентерологични изследвания:

Гастроскопия, Горнаендоскопска полипектомия, Фибросигмоидоскопия, Фиброколоноскопия, Фиброколоноскопска полипектомия, Ректороманоскопия, Ретроградна холангеопанкреатография

Функционално кардиологични изследвания:

ЕКГ, Ехокардиография, 24 часа ЕКГ по Холтер, 24-часово мониториране на артериалното налягане и сърдечна честота, Велоергометрия, Ранен постинфарктен велотест.