Медицински център “Св. Стефан – София” ЕООД

На територията на лечебното заведение има разкрит медицински център за специализирана и високоспециализирана извънболнична медицинска помощ. Той е основан през 2007 г. като дъщерно дружество на “ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД. Разположението на структури за болнична и доболнична помощ в една сграда, предоставя уникалната възможност медицинското обслужване да се извършва в един напълно завършен цикъл – от диагнозата до крайния клиничен резултат. Мц “Св. Стефан – София” ЕООД разполага със  специализирани кабинети, 2 кабинета за функционална диагностика, 2 Медико-диагностични лаборатории – клинична и микробиологична, Отделение по образна диагностика, оборудвани със съвременна и модерна апаратура. Към Медицинския център е разкрита и ОЛКК – за продължаване на временна нетрудоспособност.

МЦ “Св. Стефан – София”ЕООД предлага следните медицински услуги:

  • Специализирани прегледи, консултации и  лабораторни изследвания на пациенти с направления от ОПЛ или медицински специалисти (Сключен договор с НЗОК);
  • Платени прегледи по утвърден ценоразпис;
  • Абонаментно обслужване на корпоративни клиенти;
  • Профилактични прегледи
  • Желателно е пациентите предварително да си запазят час за преглед на тел: 953 24 85
Специализирани кабинети: Екип:
Кабинет Вътрешни болести Д-р Галина Лачкова
Ендокринологичен кабинет Д-р Людмила Любенова
Хирургичен кабинет Д-р Тодор Кошов
Анестезиологичен кабинет Д-р Панчо Панчев
Кабинет ортопедия и травматология Д-р Панайот Темелков
Неврологичен кабинет Д-р Станиславка Соколова
Психиатричен кабинет Д-р Груйо Чернаев

 

Медико-диагностични лаборатории: Екип:
Клинична лаборатория Д-р Марианка Павлова
Микробиологична лаборатория Д-р Христо Велинов
Образна диагностика Д-р Маргарита Маркова

О