Клинична лаборатория

Разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания:

Хематологичен анализатор; Биохимичен анализатор;  Йонселективен анализатор, К, Na;

Коагулометьр; Кръвно-газов анализатор;  Имуноанализатор.

В Клиничната лаборатория се извършват:

 • Клинико-химични изследвания.
 • Хематологични изследвания.
 • Коагулационен статус.
 • Сърдечни маркери.
 • Тиреоидни хормони и антитела.
 • Туморни маркери.
 • Кръвно-газов анализ.
 • Гликирани белтъци.
 • Количествено и качествено изследване на урина.
 • Лабораторните изследвания са достоверни и точни, подкрепени с оценка от външен лабораторен контрол.
 • Има сключен договор с НЗОК. Извършват се и платени изследвания по утвърден ценоразпис.
Телефон за контакти: Екип:
02/ 953 24 85 /207 Н-к отделение: Д-р Марианка Павлова
Ст. кл. лаборант Незабравка Дачева
Д-р Мария Кунчева