Микробиологична лаборатория

История

Микробиологичната лаборатория на IV МБАЛ – София ЕАД е разкрита като самостоятелна структура на болницата през 2002 г.

Мисия

Основна мисия на микробиологичната е подобряване на грижата за болния човек чрез осигуряване на своевременна, широкоспектърна и достоверна микробиологична диагностика на бактериални, гъбни и вирусни инфекции у човека с различна локализация.Визията за бъдещо развитие на микробиологичната лаборатория се свързва с разширяване на дейността й чрез внедряване на най – нови методични подходи, базирани на съвременни научни достижения на микробиологията, имунологията и молекулярната биология.

Структура

Организационната структура на лабораторията е съобразена с нормативните документи и изискванията на Медицински стандарт “Клинична микробиология”. За всеки вид дейност са обособени лабораторни направления: регистратура, диагностично – консултативни, инфекциозна серология, автоматизирана диагностика, лабораторна информационна система, дезинфекция и стерилизация.

Диагностична дейност

В лабораторията се извършват микробиологични изследвания на различни видове материали от болни и амбулаторни пациенти, при които има съмнение за инфекциозен процес или проявени симптоми на инфекция. Във връзка със санитарно – микробиологичния контрол на ВБИ се изследват и материали от болнична среда, медицински персонал, апаратура, инструментариум и средства за дезинфекция. Чрез микробиологичното изследване се доказва инфекциозен причинител, определя се неговата чувствителност към антибиотици и се дава препоръка за провеждане на най – подходяща за пациента антимикробна терапия.

Лабораторната база е модерна, разполага със съвременна диагностична апаратура. – автоматизирана система за микробиологична диагностика VITEK2 Compact, апарат за хемокултурелна диагностика – BACTEC 9050, ELISA – Reader за имунологична диагностика. Прилагат се класически и бързи методи за доказване на причинителите на сепсис и инфекции в сърдечно – съдовата система, уро – генитални инфекции, инфекции на кожата и меките тъкани, раневи инфекции, инфекции в горните и долни дихателни пътища, диариен синдром и други. В лабораторията се диагностицират и инфекции, причинени от някои трудни за култивиране микроорганизми: анаеробни бактерии, хемофилни бактерии, клостридии, микоплазми, хламидии, гъби, трихомонади.

Лабораторията участва в Система за външна оценка на качеството на диагностичната дейност към НЦЗПБ, за което се сертифицира два пъти годишно.

Лабораторията участва и се сертифицира ежегодно по линия на междунара оценка на качеството – UK/NEQAS for Microbiology.

Телефон за контакти: Екип:
02/ 953 24 85 Н-к МБЛ: Д-р Стефанка Бобчева
E-mail: mikrobiologia_4mbal_sofia@abv.bg