Служба по трудова медицина Света София 4

Към структурата на IV МБАЛ-София” ЕАД има разкрита служба по трудова медицина с основна дейност „Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа; оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите; предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск; наблюдение на здравното състояние на работещите; обучение на работещите и длъжностните лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа”,в унисон с изисванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и всички подзаконови нормативни  актове. СТМ ще ви предложи договор за предварителни и периодични профилактични прегледи с участието на висококвалифицирани специалисти и допълнителни изследвания, обезпечени с най-модерна медицинска апаратура и съобразени с реалните рискови фактори в работната среда.Специалистите от СТМ ще ви предлложат обучение по здраве и безопасност при работа, ще извършат  оценка на риска на работното място, ще анализират резултатите от медицинското наблюдение на работниците и служителите, за да разкрият възможни причинно-следствени връзки и ще разработят интегрирана програма за запазване на здравето и създаване на благоприятни условия за укрепването му, за оптимизиране на условията на труд и намаляване на риска. Доверете се на квалификацията на екипа и скоро ще се убедите, че изборът ви е верен.

Телефон за контакт:   Екип:
Управител: 879-54-75-60 д-р Панчо Панчев