СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от ф...
More

Нова апаратура

Четвърта многопрофилна болница за активно лечение в София вече разполага с четири високотехнологични медицински уреда за диагностика, профилактика и лечение. Проектът е осъществен в рамките на Фонда за устойчиво градско развитие на София и Оперативна програма “Регионално развитие”. Новата апаратура ще подобри качеството на медицинските услуги в отделенията на болницата по образна диагностика, хирургия и урология. Целта на болницата е да снижи заболяванията и смъртността при пациентите си чрез...
More