Новини

ОБЯВА

„ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД

в изпълнение на Решение № 836/27.10.2022 по

Протокол №64, точка 62 от 27.10.2022г. на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА

НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

Недвижим имот находящ се в гр.София, район Овча купел, ул.Монтевидео №21:

Реална част от сутеренен етаж на сграда с идентификатор 68134.4333.751.1, с площ на частта от 275,81кв.м;

Реална част от втори етаж на сграда с идентификатор 68134.4333.751.1 с площ на частта от 828,85кв.м;

Реална част от трети етаж на сграда с идентификатор 68134.4333.751.1 с площ от 969,20кв.м;

Реална част – гараж от сграда с идентификатор 68134.4333.751.2 с площ от 92,73кв.м;

Кислородно помещение – сграда с идентификатор 68134.4333.751.3 със застроена площ от 27,56кв.м.

 1. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 02.12.2022г. от 10.00 часа
 2. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 481 855,00лв /три милиона четиристотин осемдесет и една хиляди осемстостотин петдесет и пет лева/ без включен ДДС.
 3. СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 1% /един процент/ от началната тръжна цена, със закръгляне до кратно число на 1000 /хиляда/.
 4. ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 5% /пет процента/ от началната тръжна цена, равняващо се на 174 092 лева /сто седемдесет и четири хиляди деветдесет и два лева/. Депозитът се внася по банкова сметка на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG18SOMB91301025759901

BIC: SOMBBGSF

 • Цената на един комплект тръжна документация е 100,00 лв. /сто/ лева без включен ДДС.
 • Закупуване на тръжна документация може да се извърши в касата на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД,гр. София,бул.“Македония” №38, всеки работен ден от 08.11.2022г. до 01.12.2022г. вкл. от 09,00 часа до 12,30 часа и от 13,00 до 14:30 часа.
 • Оглед на обекта може да се извърши,след закупуване на тръжна документация, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден от 08.11.2022г. до 01.12.2022г. вкл., от 10:00 часа до 16:00 часа.
 • Срок за подаване на заявления за участие в търга – не по-късно от последния работен ден, предхождащ търга, в каб.Секретар на изпълнителния директор от 09:00ч. до 16:00ч.
 • Дата на повторно провеждане на търга: 15.12.2022г. от 10.00 часа.

ОБЯВА ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 01.04.2022 г. ДО 31.05.2022г.

информация [тук]

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 01.03.2022 г. до 18.03.2022г. вкл.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

ОБЯВА ЗА  ПРИДОБИВАНЕ  НА  СПЕЦИАЛНОСТ  В СИСТЕМАТА  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО- ТУК

 • Протокол от работа на комисията по конкурса за отдаване под наем на площ за вендинг автомат тук
 • Във връзка с информационната кампания за ползите от ваксините срещу COVID-19, която Министерството на здравеопазването провежда: тук

vaxxed12

*Обява за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот, база 2 /Второ отделение по Вътрешни болести/, включен в капитала на “Четвърта МБАЛ-София” ЕАД, находящ се в гр. София, бул. Монтевидео 21 с обща площ 1835,88 кв.м https://4mbal.bg/wp-content/uploads/2021/07/ОБЯВА.pdf

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 01.03.2021г. до 19.03.2021г. вкл.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

ОБЯВА  НА  ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 17 АЛ.1 ОТ НАРЕДБА  №1  ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА ЗА ПРИДОБИВАНЕ  НА  СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА  НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ТУК

Общинската IV градска болница в София приема пациенти без направление

https://bnr.bg/horizont/post/101282162/obshtinskata-iv-gradska-bolnica-v-sofia-prima-pacienti-bez-napravlenie-ot-lichen-lekar?fbclid=IwAR1RVYv1lQFYmgzpWiFv9Q3Z6Tubfabk4yfdJ-573pNH0axLcoxRdRf9qys

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 12.03.2019г. до 22.03.2019г. вкл.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 12.03.2018г. до 24.03.2018г. вкл.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

Обява за провеждането на безплатни профилактични прегледи в “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД за периода от 19.02.2018г. до 19.03.2018г. [тук]

Списък на медицинските дейности и цените, за които Столична община финансира “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД [тук]

Обява за провеждането на безплатни профилактични прегледи в “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД за периода от 19.02.2018г. до 19.03.2018г. [тук]

ОБЯВА ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 20.03.2017г. ДО 13.04.2017г.

информация [тук]

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 13.03.2017г. до 24.03.2017г. вкл.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

ОБЯВА ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 13.02.2017г. ДО 28.02.2017г.

информация [тук]

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 13.11.2015г. до 04.12.2015г.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

14 НОЕМВРИ – “СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА”

На 13.11.2015г. /петък/ от 8,30ч. до 12,30ч. в сградата на “IV МБАЛ-София” ЕАД бул.”Македония” №38, в залата за обучение на пациенти /2-ри етаж/ ще се извършва безплатно измерване на кръвна захар ; консултации и обучение върху диетата при захарен диабет; обучение на пациенти на терапия с инсулин; обучение върху самостоятелни корекции на инсулинови дози.

1200 БАЛОНА ЗА СВЕТОВНИЯ МЕСЕЦ ЗА БОРБА С РАКА НА ГЪРДАТА

1 2 4 7 IMG_0413 IMG_0477

https://www.youtube.com/watch?v=9If9P4btbUU

БЕЗПЛАТНИ МАМОЛОГИЧИ ПРЕГЛЕДИ ЗА СВЕТОВНИЯ МЕСЕЦ ЗА БОРБА С РАКА НА ГЪРДАТА – ОКТОМВРИ

В „IV МБАЛ-София” ЕАД ще се извършват безплатни профилактични мамологични прегледи през месец октомври 2015г. всеки делничен ден от 12.00ч. до 14.00ч., след предварително записване на тел. 02/953 – 24 – 85/в.254. (натиснете тук)