Новини

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 14.03.2024г. до 31.03.2024г.

С решение на Столичния общински съвет от октомври 2022 г. и със съдействието на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания е приета програма за предоставяне на психологическа помощ като форма на палиативна грижа в общинските многопрофилни болници за активно лечение. 

Инициативата се осъществява в: 

– Първа многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД;

– Втора многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД;

– Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД;

– Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД;

– Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания “Проф. д-р Марин Мушмов” ЕООД. 

Грижата е достъпна както за тежкоболни пациенти, така и за техните близки. Програмата е отворена за пациенти от целия град, а не само за лекуващите се в общински лечебни заведения. 

Идеята е тежкоболните пациенти да имат възможност да се обърнат към психолог, а на пациентите с онкологични заболявания психологическата помощ да се предлага задължително от страна на лекарите. Палиативната грижа и грижата за тежкоболни пациенти не заместват, а единствено допълват стандартната грижа, като така ще се комбинират усилията на широк кръг специалисти в полза на пациента.

Предоставянето на тази психологическа помощ е напълно безплатно и се осъществява по график – всеки ден по четири часа. 

Координати на психолозите, предоставящи психологическа помощ като форма на палиативна грижа са:

Университетска Първа МБАЛ София “Св. Йоан Кръстител” ЕАД

Велина Митева

тел.: 0887 746 390 е-mail: velinavivanova@gmail.com

Втора МБАЛ – София ЕАД 

Бойко Ценков Ценков

тел.: 0886 014 089 е-mail: bttsenkov@gmail.com

Четвърта МБАЛ – София ЕАД 

Галина Йорданова Аспарухова – Антова

тел.: 0889 374 843 е-mail: аspa1971@abv.bg

Пета МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД 

Женя Димитрова Георгиева

тел.: 0888 857 883 е-mail: jenyageorgieva@gmail.com

и

Милена Миткова Николова-Мазгалова

Тел.: 0886 743 372 е-mail: milenikko@gmail.com

ОБЯВА

„ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД

в изпълнение на Решение № 836/27.10.2022 по

Протокол №64, точка 62 от 27.10.2022г. на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА

НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

Недвижим имот находящ се в гр.София, район Овча купел, ул.Монтевидео №21:

Реална част от сутеренен етаж на сграда с идентификатор 68134.4333.751.1, с площ на частта от 275,81кв.м;

Реална част от втори етаж на сграда с идентификатор 68134.4333.751.1 с площ на частта от 828,85кв.м;

Реална част от трети етаж на сграда с идентификатор 68134.4333.751.1 с площ от 969,20кв.м;

Реална част – гараж от сграда с идентификатор 68134.4333.751.2 с площ от 92,73кв.м;

Кислородно помещение – сграда с идентификатор 68134.4333.751.3 със застроена площ от 27,56кв.м.

 1. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 02.12.2022г. от 10.00 часа
 2. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 481 855,00лв /три милиона четиристотин осемдесет и една хиляди осемстостотин петдесет и пет лева/ без включен ДДС.
 3. СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 1% /един процент/ от началната тръжна цена, със закръгляне до кратно число на 1000 /хиляда/.
 4. ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 5% /пет процента/ от началната тръжна цена, равняващо се на 174 092 лева /сто седемдесет и четири хиляди деветдесет и два лева/. Депозитът се внася по банкова сметка на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG18SOMB91301025759901

BIC: SOMBBGSF

 • Цената на един комплект тръжна документация е 100,00 лв. /сто/ лева без включен ДДС.
 • Закупуване на тръжна документация може да се извърши в касата на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД,гр. София,бул.“Македония” №38, всеки работен ден от 08.11.2022г. до 01.12.2022г. вкл. от 09,00 часа до 12,30 часа и от 13,00 до 14:30 часа.
 • Оглед на обекта може да се извърши,след закупуване на тръжна документация, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден от 08.11.2022г. до 01.12.2022г. вкл., от 10:00 часа до 16:00 часа.
 • Срок за подаване на заявления за участие в търга – не по-късно от последния работен ден, предхождащ търга, в каб.Секретар на изпълнителния директор от 09:00ч. до 16:00ч.
 • Дата на повторно провеждане на търга: 15.12.2022г. от 10.00 часа.

ОБЯВА ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 01.04.2022 г. ДО 31.05.2022г.

информация [тук]

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 01.03.2022 г. до 18.03.2022г. вкл.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

ОБЯВА ЗА  ПРИДОБИВАНЕ  НА  СПЕЦИАЛНОСТ  В СИСТЕМАТА  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО- ТУК

 
 • Протокол от работа на комисията по конкурса за отдаване под наем на площ за вендинг автомат тук
 • Във връзка с информационната кампания за ползите от ваксините срещу COVID-19, която Министерството на здравеопазването провежда: тук

vaxxed12

*Обява за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот, база 2 /Второ отделение по Вътрешни болести/, включен в капитала на “Четвърта МБАЛ-София” ЕАД, находящ се в гр. София, бул. Монтевидео 21 с обща площ 1835,88 кв.м https://4mbal.bg/wp-content/uploads/2021/07/ОБЯВА.pdf

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 01.03.2021г. до 19.03.2021г. вкл.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

ОБЯВА  НА  ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 17 АЛ.1 ОТ НАРЕДБА  №1  ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА ЗА ПРИДОБИВАНЕ  НА  СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА  НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ТУК

Общинската IV градска болница в София приема пациенти без направление

https://bnr.bg/horizont/post/101282162/obshtinskata-iv-gradska-bolnica-v-sofia-prima-pacienti-bez-napravlenie-ot-lichen-lekar?fbclid=IwAR1RVYv1lQFYmgzpWiFv9Q3Z6Tubfabk4yfdJ-573pNH0axLcoxRdRf9qys

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 12.03.2019г. до 22.03.2019г. вкл.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 12.03.2018г. до 24.03.2018г. вкл.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

Обява за провеждането на безплатни профилактични прегледи в “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД за периода от 19.02.2018г. до 19.03.2018г. [тук]

Списък на медицинските дейности и цените, за които Столична община финансира “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД [тук]

Обява за провеждането на безплатни профилактични прегледи в “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД за периода от 19.02.2018г. до 19.03.2018г. [тук]

ОБЯВА ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 20.03.2017г. ДО 13.04.2017г.

информация [тук]

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 13.03.2017г. до 24.03.2017г. вкл.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

ОБЯВА ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 13.02.2017г. ДО 28.02.2017г.

информация [тук]

ОБЯВА  ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от фирми за доставка на медицински изделия в областта на хирургията, урологията, гастроентерологията и анестезиология и интензивно лечение.

Офертите да съдържат пълно описание на медицинското изделие и единична цена с ДДС.

Офертите се подават в деловодството на “IV МБАЛ-София” ЕАД от 08,00 до 16,00ч. в работни дни от 14.03.2015г. до 31.03.2015г.

За допълнителна информация тел.: 02/952-14-74

14 НОЕМВРИ – “СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА”

На 13.11.2015г. /петък/ от 8,30ч. до 12,30ч. в сградата на “IV МБАЛ-София” ЕАД бул.”Македония” №38, в залата за обучение на пациенти /2-ри етаж/ ще се извършва безплатно измерване на кръвна захар ; консултации и обучение върху диетата при захарен диабет; обучение на пациенти на терапия с инсулин; обучение върху самостоятелни корекции на инсулинови дози.

1200 БАЛОНА ЗА СВЕТОВНИЯ МЕСЕЦ ЗА БОРБА С РАКА НА ГЪРДАТА

1 2 4 7 IMG_0413 IMG_0477

https://www.youtube.com/watch?v=9If9P4btbUU

БЕЗПЛАТНИ МАМОЛОГИЧИ ПРЕГЛЕДИ ЗА СВЕТОВНИЯ МЕСЕЦ ЗА БОРБА С РАКА НА ГЪРДАТА – ОКТОМВРИ

В „IV МБАЛ-София” ЕАД ще се извършват безплатни профилактични мамологични прегледи през месец октомври 2015г. всеки делничен ден от 12.00ч. до 14.00ч., след предварително записване на тел. 02/953 – 24 – 85/в.254. (натиснете тук)